تحلیل انتقادی آرای منکران وجود اعجاز در داستان های قرآن

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه

10.22054/ajsm.2020.46033.1556

چکیده

قرآن در بسیاری از سوره‌ها به نقل وقایعی از امت‌های گذشته می‌پردازد. وجوه گوناگونی از این داستان‌ها قابل بررسی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اعجاز و امور خارق العاده ای است که در بستر نقل حوادث گوناگون مطمح نظر قرار گرفته است. برخی با تکیه بر تفسیری که علم از وقایع جهان پیرامون بشر ارایه می‌کند، به تاویل این داستان‌ها پرداخته‌اند. ایشان معتقدند بازخوانی امور خارق العاده در قصص قرآن با نظرداشت دست‌یابیِ علم تجربی به تبیین علیّ بسیاری از وقایع، همراه با پیشرفت علم بشری و ظهور نظریات مختلف، می‌تواند در بسیاری از موارد وجود اعجاز در این داستان ها را با تردید مواجه سازد. در مقابل، گروه دیگری از مفسران بر وجود عنصر اعجاز در داستان‌های قرآن تاکید ورزیده و وقوع آن را پذیرفته‌اند. آیت الله جوادی آملی از جمله مفسرانی است که با تکیه بر ادله گوناگون، دیدگاه‌های منکران را نقد نموده است. تحلیل آرای ایشان در این حوزه، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و نیز ابزار نمودار، مبانی و گام های استدلالی مواجهه با رویکردهای مخالف اعجاز در داستان های قرآن را نمایان می سازد که در نوشتار حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Denials of Miracles in the Stories of the Quran

نویسندگان [English]

  • mohammadhosein bayat 1
  • najme ghorbani afkham 2
  • abbas ashrafi 3
1 science Committee
2 Quran and Hadith Sciences of Allameh Tabataba'i University
3 University of Allameh
چکیده [English]

In many surahs, the Quran deals with the events of the past generations. Various aspects of these stories can be explored, one of the most important of which is the miraculous and extraordinary work that has been considered in the context of various events. Some rely on these stories based on the interpretation that science provides about the events of the world around human beings. They believe that the recounting of extraordinary affairs in the Qur'ān's stories, in spite of the fact that the empirical science has been discovered and the explanation of many events, along with the advancement of human science and the emergence of different theories, can in many cases cause doubt in these stories. . In contrast, another group of commentators has emphasized on the existence of a miracle element in the stories of the Qur'an and accepted it. Ayatollah Javadi Amoli is one of the commentators who, based on various arguments, criticized the views of the disbelievers. Analyzing his opinions in this area, using the descriptive-analytical method as well as the chart tool, reveals the bases and arguments in confronting the opposing miracle approaches in the stories of the Qur'an, which is considered in the present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Quran Quran
  • miracles and extraordinary affairs
  • Intellect
  • Science