تاثیر اختلاف قرائات درتفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حوزه علمیه

چکیده

یکى از علومی که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهى تأثیر مستقیم دارد، « علم قرائات قرآن » است. به همین سبب، این علم از دیرباز، مورد توجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعىِ ایشان بر این بوده که با توجه به قرائت هاى مختلف و تأثیر دادن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همین اثرگذارى، در تفسیر نیز خود را مى نمایاند. در این مقاله، پس از مرور بر تعاریف و عناوین پایه اى،فرش الحروف آیات سوره بقره که اختلاف قرائات از میان هفت قرائت مشهور (قرائات سبع) ، بر تفسیر آنان تاثیر دارند شمارش ومورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است . از رهگذر این بررسى و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین قرائت درمیان مسلمانان مشخص مى شود. از رهگذر این بررسى و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین قرائت درمیان مسلمانان مشخص مى شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تاثیر اختلاف قرائات درتفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

چکیده [English]

یکى از علومی که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهى تأثیر مستقیم دارد، « علم قرائات قرآن » است. به همین سبب، این علم از دیرباز، مورد توجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعىِ ایشان بر این بوده که با توجه به قرائت هاى مختلف و تأثیر دادن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همین اثرگذارى، در تفسیر نیز خود را مى نمایاند. در این مقاله، پس از مرور بر تعاریف و عناوین پایه اى،فرش الحروف آیات سوره بقره که اختلاف قرائات از میان هفت قرائت مشهور (قرائات سبع) ، بر تفسیر آنان تاثیر دارند شمارش ومورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است . از رهگذر این بررسى و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین قرائت درمیان مسلمانان .مشخص مى شوداز رهگذر این بررسى و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین قرائت درمیان مسلمانان مشخص مى شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سوره بقره
  • فرش الحروف
  • اختلاف قرائات
  • تفسیر
  • روایت حفص از قرائت عاصم