نویسنده = شریفی، علی
تعداد مقالات: 2
2. منظومة مفهومی زیبایی‌شناسی در پرتو آیات قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 77-104

10.22054/ajsm.2016.5039

علی شریفی؛ مهدی رضا زاده جودی