نویسنده = حیدری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی التفات در تفسیر «التحریر و التنویر»

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 101-140

10.22054/ajsm.2019.9857.1106

رسول محمدجعفری؛ مرضیه حیدری