نویسنده = علمی، قربان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة «رجاء» در قرآن و مزامیر

دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 151-186

10.22054/ajsm.2016.7458

قربان علمی؛ مجید نائمی