نویسنده = حجازی، بهجت السادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر آرایۀ انسان ‎انگاری در قرآن

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 141-162

10.22054/ajsm.2018.25292.1346

بهجت السادات حجازی