دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 1-176 
1. سبک شناسی سوره قمر

صفحه 7-25

10.22054/ajsm.2019.19571.1267

عسگر بابازاده اقدم؛ حسین تکتبار فیروزجایی


3. سبک شناسی سوره حُجُرات

صفحه 55-81

10.22054/ajsm.2019.18895.1254

عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی