نقد دیدگاه ابوالکلام آزاد در معرفی کورش به عنوان ذوالقرنین

سیدمحمدرضا میرسید

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.57374.1657

چکیده
  قرآن کریم در آیات 83 تا 98 سوره کهف به شخصیت ذوالقرنین اشاره کرده­است. یافتن مصداق واقعی ذوالقرنین همواره دغدغه مفسرین و قرآن پژوهان بوده­است. ابو­الکلام آزاد با تتبع در تورات و بررسی تاریخ ایران باستان به این نتیجه رسیده که کورش کبیر پادشاه ایران همان ذوالقرنین قرآن است. فرازهایی از کتاب مقدس، دیهیم شاخ گونه تندیس دشت مرغاب، جنگ­های ...  بیشتر