ناطق و صامت بودن قرآن از منظر امام علی(ع)

محمد سبحانی نیا؛ زینب رمضانی‌علوی

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.63195.1746

چکیده
  سیمای قرآن در آیینة تمام‌نمای گفتار امیرمؤمنان (ع) با توصیفات اعجاب‌آوری ترسیم شده است. ازجمله درباره یکی از ویژگی‌های آن کتاب فرموده است: «فـالقرآنُ آمـرٌ زاجرٌ و صامت ناطقٌ» مخاطب در وهلة نخست، با یک ناسازگاری روبه‌روست و شـاید برای او این پرسش مطرح شود: چگونه می‌توان معادلة «ساکتِ گویا» را حل نمود؟ اگر قرآن گویاست، ...  بیشتر