تحلیل ابعادشناسانة مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی

مهدی سبحانی نژاد؛ حسن نجفی

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1393، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1357

چکیده
  چکیده مسئولیّت‌پذیری در پیشرفت فرد و جامعه و نیز هدایت و سازندگی حیات سعادتمندانه آدمی، نقش مهمّی را ایفا می‌کند.هدف مقاله حاضر، تحلیل ابعاد مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های لازم جهت نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش و با استفاده از فُرم‌های ...  بیشتر