روش‌شناسی انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان بر اساس اقتضائات جهان معاصر

رضا امانی؛ روح‌اله کریمی دردشتی

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 233-265

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.68221.1846

چکیده
  در دنیای امروز بیشترین توجه جوانان معطوف به فضای مجازی است، درحالی‌که انتقال مفاهیم قرآنی در این فضا بر اساس اقتضائات جهان معاصر صورت نگرفته است. لذا درک این شرایط، متولیان قرآنی را به لزوم به‌کارگیری روش‌های نو در انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان رهنمون می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، روش‌های جذاب‌سازی ...  بیشتر