سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره) و علامه جوادی آملی

الهه هادیان رسنانی

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8822

چکیده
  این پژوهش از نوع کاربردی است که با هدف بررسی سیر استکمالی انسان در قرآن و عرفان انجام شده‌است. در این تحقیق، به روش مطالعة توصیفی‌ـ تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که چه مؤلفه‌هایی از دیدگاه امام خمینی(ره) و علامه جوادی آملی بر کمال انسان تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود تا از فرصت زندگی در این دنیا که بهترین، بلکه تنها زمان برای رشد ...  بیشتر