قرآن پژوهی
انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.19606.1269

چکیده
  نوشتار حاضر به نقش انگاره‌های زبان‌شناختی قرآن در تکوین رهیافت‌های سه‌گانة فراحداکثری، حداقلی و حداکثری جامعیت قرآن پرداخته‌است. در این پژوهش، روشن می‌شود که چگونه انتخاب هر یک از آرائی که در این عرصه است، ساختاری متفاوت از موضوع جامعیت قرآن می‌آفریند. در ارزیابی‌هایی که میان انگاره‌های مختلف زبان‌شناختی همچون زبان رمزی، ...  بیشتر