قرآن پژوهی
ظاهر و باطن قرآن و پیوند میان آن‌ها با تکیه بر آیات- روایات و سخنان متفکران اسلامی (عارفان و فیلسوفان نامی)

محمدحسین بیات

دوره 12، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.71233.1884

چکیده
  حرف قرآن را بدان که ظاهری است                            زیر ظاهر باطن بس قاهری است مسئله ظاهر و باطن قرآن مجید از زمان پیامبر اکرم تاکنون مطمح نظر مسلمانان بوده و هست، با توجه به این نکته احادیث بسیاری از زبان رسول اکرم و حضرت امیر و دیگر ائمه (ع)، در این باب صادرشده است. این ...  بیشتر

ناطق و صامت بودن قرآن از منظر امام علی(ع)

محمد سبحانی نیا؛ زینب رمضانی‌علوی

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.63195.1746

چکیده
  سیمای قرآن در آیینة تمام‌نمای گفتار امیرمؤمنان (ع) با توصیفات اعجاب‌آوری ترسیم شده است. ازجمله درباره یکی از ویژگی‌های آن کتاب فرموده است: «فـالقرآنُ آمـرٌ زاجرٌ و صامت ناطقٌ» مخاطب در وهلة نخست، با یک ناسازگاری روبه‌روست و شـاید برای او این پرسش مطرح شود: چگونه می‌توان معادلة «ساکتِ گویا» را حل نمود؟ اگر قرآن گویاست، ...  بیشتر

چگونگی پیوند شریعت با طریقت و حقیقت از طریق آیات و روایات

عبدالرضا مظاهری

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.292

چکیده
  دین اسلام غیر از صورت ظاهری، احکام باطنی هم دارد و شریعت با آنکه علم به ظاهر است، مانع تحصیل علم باطنی همچون طریقت و حقیقت نمی‌شود؛ زیرا رابطة ظاهر و باطن، رابطه‌ای حقیقی است نه تصنّعی و ساختگی و باطن، اعمال ظاهری را هدایت و تغذیه می‌کند، چنان‌که «ایمان» مستلزم اعمال باطنی قلب است و «نیّت» اصل و روح همة اعمال است و سیّد ...  بیشتر