نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شناخت سرشت و فطرت انسانی یکی از مباحث بسیار اساسی قرآن مجید، سنت مأثور، عرفان و فلسفة اسلامی است. با توجه به شناخت فطرت، حقیقت و ماهیت انسان از دیگر انواع حیوانات متمایز می‌گردد. نویسندة مقاله، در این جستار کوشیده تا ماهیّت «سرشت» انسان و چگونگی «سرنوشت» آدمی را از دیدگاه علامه طباطبائی ارائه نماید. علامه در آثار گوناگون خویش، به‌ویژه در تفسیر المیزان، در باب سرشت و سرنوشت انسانی مباحث ژرفی دارد. به طور کلّی، از نظر علامه، شناخت سرشت و فطرت انسان موجبشناخت سر نوشت ویمی‌گردد، چون آدمی موجودی است که از حیث نوع خلقت، نامتناهی ظلّی و در عین حال، دین‌گراست. بدیهی است که چنین موجودی، انتخاب‌گر و مختار است که خود سرنوشت خویش را رقم می‌زند وکمال مطلوب خود را در گزینش دین می‌یابد؛ به بیان دیگر، انتخاب‌گری و دین‌گرایی انسان، لازمة نوع خلقت و سرشت اوست و کمال نهایی وی در پیروی از دستورهای دین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature and Destiny of Human from Allameh Tabatabai’s Point of View

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Bayat

Professor of Quran and Hadiths at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran;

چکیده [English]

Knowing human nature is one of the vital subjects of the Holy Quran, tradition, mysticism, and Islamic philosophy. By this knowledge, entity and essence of human will be distinguished from other animals. The writer of this assay has tried to explain the nature and quality of human destiny from Allameh tabatabai’s point of view. Allameh in his various books- especially in Commentary of Almizan holds very profound ideas about the nature and destiny of human being.  In short, from his point of view, knowing human nature get us to know human destiny because human is both an infinite creature and religious existent. It is clear that this kind of entity has a free will to choose his destiny. In other words,   freewill and religion orientation of human are necessary for his creation and nature, and his perfection lies in observing religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Nature
  • Destiny
  • Knowing Nature
  • Knowing Religion