نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم

2 معلم / تربت جام

چکیده

در قرآن کریم آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده است، اسلوب قصر و حصر از بابهای مهم علم معانی در میان اقسام علم بلاغت می باشد قرآن کریم این آرایه ادبی را با روش‌های گوناگون به کار گرفته است.
این پژوهش با روش کتابخانه ای به بررسی شیوه های مهم قصر و راه های آن و تقسیمات مختلف آن اعم از قصر موصوف صفت بر حقیقتی و اضافی و بالعکس و تقسیم آن براساس مقتضای حال مخاطب یعنی افراد و تعیین و قلب به استناد کتب بلاغی و تفسیری می پردازد.‌‌‌ مهمترین هدف این تحقیق، دست یافتن به دقایق و نکات قصر در سوره نجم سامان یافته است و به این منتج شده است که شناخت شیوه بلاغی قصر در فهم آیات قرآنی ضرورت تام دارد و بدون توجه به این شیوه بلاغی بسیاری از معانی آیات الهی در پرده می ماند.مهمترین هدف این تحقیق، دست یافتن به دقایق و نکات قصر در سوره نجم سامان یافته است و به این منتج شده است که شناخت شیوه بلاغی قصر در فهم آیات قرآنی ضرورت تام دارد و بدون توجه به این شیوه بلاغی بسیاری از معانی آیات الهی در پرده می ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Palace of Surah Najm

چکیده [English]

Many verses in the Quran is expressed in terms of facilities, the style of the palace and the arrest of the main chapters kinds of rhetoric is the rhetoric of the Holy Quran by various methods is used this figure of speech.
signs of God remains on screen.
Many verses in the Quran is expressed in terms of facilities, the style of the palace and the arrest of the main chapters kinds of rhetoric is the rhetoric of the Holy Quran by various methods is used this figure of speech.
signs of God remains on screen.Many verses in the Quran is expressed in terms of facilities, the style of the palace and the arrest of the main chapters kinds of rhetoric is the rhetoric of the Holy Quran by various methods is used this figure of speech.
signs of God remains on screen.Many verses in the Quran is expressed in terms of facilities, the style of the palace and the arrest of the main chapters kinds of rhetoric is the rhetoric of the Holy Quran by various methods is used this figure of speech.
signs of God remains on screen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • palace style
  • rhetorical purposes
  • practices Palace
  • Surah Najm