دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 1-148