اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

dr_bayatymail.com

سردبیر

عباس اشرفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ashrafiatu.ac.ir

مدیر داخلی

مریم پرویزی

فلسفه دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

maryam_parviziatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین بیات

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

dr_bayatymail.com

علیرضا فخاری

علوم قرآن و حدیث استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

fakhary_ayahoo.com

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی دانشیار ، شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

علی مظهر قراملکی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشگاه تهران

jjfilut.ac.ir

سید محسن میری

جامعه المصطفی

smmiriicasgmail.com

عباس اشرفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ashrafiatu.ac.ir

محمود تقی زاده داوری

فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

kazemazarmgmail.com

ویراستار انگلیسی

زهرا هدایتی

ویراستار انگلیسی

zka.hedayatigmail.com

ویراستار ادبی

سعید قاسمی پرشکوه

دانشگاه علامه طباطبایی

bohlol1960yahoo.com