همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

مریم پرویزی

فلسفه دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

maryam_parvizi@atu.ac.ir

ویراستار ادبی

سعید قاسمی پرشکوه

دانشگاه علامه طباطبایی

bohlol1960@yahoo.com