دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-238 
5. چهره‌ی شقاوت در قرآن کریم

صفحه 155-182

کریم علی محمدی؛ فاطمه بابایی