نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی جامعه المصطفی ص العالمیه

چکیده

د ر طول تاریخ، محوری ترین موضوعی که انبیای الهی کوشیده اند مردم را به سوی آن سوق دهند اصل توحید و نفی شرک بوده است.از جمله این تلاش ها، رویکرد های استدلالی و عقلانی حضرت ابراهیم علیه السلام است که در قرآن کریم منعکس شده است. وی در مواجهه فکری با مشرکان زمان خود برای نفی ربوبیت ستارگان و ماه و ... و اثبات توحید ربوبی ، از برهان بهره می گیرد.از این برهان ، تبیین های مختلفی صورت گرفته است.یکی از این تبیین ها ارجاع این استدلال به برهان حدوث است.این تبیین ،از سوی متفکرانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این پژوهش با روش استنادی- تحلیلی- استنباطی ، ابتدا به تبیین مزبور از برهان و نیز انتقادات وارده بر آن می پردازد و سپس این انتقادات را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه ، تبیین جدیدی از برهان مذکور با ارجاع مفهوم "افول" به " نقص و نیازمندی" ارایه کرده است به گونه ای که از آن انتقادات مصون باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Demonstration of the Setting (Uful): Abraham's demonstration for Unity of Lordship

نویسنده [English]

  • Mohsen Miri

چکیده [English]

د ر طول تاریخ، محوری ترین موضوعی که انبیای الهی کوشیده اند مردم را به سوی آن سوق دهند اصل توحید و نفی شرک بوده است.از جمله این تلاش ها، رویکرد های استدلالی و عقلانی حضرت ابراهیم علیه السلام است که در قرآن کریم منعکس شده است. وی در مواجهه فکری با مشرکان زمان خود برای نفی ربوبیت ستارگان و ماه و ... و اثبات توحید ربوبی ، از برهان بهره می گیرد.از این برهان ، تبیین های مختلفی صورت گرفته است.یکی از این تبیین ها ارجاع این استدلال به برهان حدوث است.این تبیین ،از سوی متفکرانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این پژوهش با روش استنادی- تحلیلی- استنباطی ، ابتدا به تبیین مزبور از برهان و نیز انتقادات وارده بر آن می پردازد و سپس این انتقادات را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه ، تبیین جدیدی از برهان مذکور با ارجاع مفهوم "افول" به " نقص و نیازمندی" ارایه کرده است به گونه ای که از آن انتقادات مصون باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • توحید
  • رب
  • افول
  • برهان
  • حدوث