اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

dr_bayatymail.com

سردبیر

ابراهیم ابراهیمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

e-ebrahimiaraku.ac.ir

مدیر داخلی

مریم پرویزی

فلسفه دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

maryam_parviziatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

dr_bayatymail.com

علیرضا فخاری

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

fakhary_ayahoo.com

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی دانشیار ،فقه و حقوق خصوصی ، مدرسه عالی
و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

da.naghibiyahoo.com

علی مظهر قراملکی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادفقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

jjfilut.ac.ir

سید محسن میری

مطالعات اسلامی دانشیار مطالعات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه

smmiriicasgmail.com

عباس اشرفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ashrafiatu.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

e-ebrahimiaraku.ac.ir

محمود تقی زاده داوری

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

kazemazarmgmail.com

ویراستار ادبی

رقیه کاردل ایلواری

زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

lateletkayahoo.com

ویراستار انگلیسی

محمدعلی عاشوری کیسمی

فلسفه دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

m_ashoriatu.ac.ir