مدیر مسئول


محمد حسین بیات استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_bayatymail.com

سردبیر


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • e-ebrahimiaraku.ac.ir

مدیر داخلی


مریم پرویزی دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • maryam_parviziatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_bayatymail.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • e-ebrahimiaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مختار یحیایف رئیس دانشکده روانشناسی و فلسفه، استاد و رئیس گروه فلسفه و علوم اجتماعی-سیاسی دانشگاه دولتی داغستان (فدراسیون روسیه)، روسیه

فلسفه و و علوم اجتماعی- سیاسی

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار ،فقه و حقوق خصوصی ، مدرسه عالی
و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

فقه و حقوق خصوصی

 • da.naghibiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی مظهر قراملکی استادفقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • jjfilut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محسن میری دانشیار مطالعات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه

مطالعات اسلامی

 • smmiriicasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محسن قاسمپور راوندی استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


عباس اشرفی دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علوم قرآن و حدیث

 • ashrafiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


روح اله محمد علی نژاد عمران دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

ویراستار ادبی


رقیه کاردل ایلواری دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • lateletkayahoo.com

ویراستار انگلیسی


محمدعلی عاشوری کیسمی دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • m_ashoriatu.ac.ir