نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه معارف

2 استاد جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

از آنجا که خداوند حکیم قرآن را به عنوان چراغ راه بندگانش نازل فرموده تا ایشان با تمسّک به این گوهر عظیم راه سعادت و کمال خود را طی کنند، لذا شایسته است تا هرچه بیشتر و بهتر در راه رسیدن به این هدف، از ژرفای آیات این کتاب الهی پرده برداشته شود. یکی از مسائلی که در این کتاب نورانی به آن پرداخته شده بحث سنّت های الهی است. یکی از سنّت های مطرح شده در قرآن، خلقت زوجی در عالم است و تا آنجا اهمیّت دارد که خداوند از آن به عنوان نشانه خود در زمین یاد می کند. این نکته در آیه 21 سوره روم مطرح گردیده است. در باب تفسیرقرآن، کارهایی در قالب کتاب های تفسیر، مقاله و پایان نامه های قرآنی انجام گرفته است. امّا آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده نگاه مسأله محور به آیه با توجّه به نظرات بیشتر مفسّران شیعه و اهل سنّت است که تاکنون به این جامعیّت کاری صورت نگرفته است. روش این مقاله نقلی- تحلیلی است.
چون زوجیّت، قانونى فراگیر در میان همه مخلوقات و جانداران بویژه انسان است، ما قائل به تعمیم این سنّت به همه افراد جامعه شده ایم یعنی زوجیّت فکری، روحی، جسمی و سبب بودن آن برای ایجاد سکن و مودّت و رحمت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

interpretation21st verse of surah Roum

چکیده [English]

Abstract

God Almighty has set the Holy Quran as the guiding light for human beings so that they can find the way to bliss and salvation through it. Therefore, it is essential to contemplate more and more and discover the profound depths of the verses contained in this holy book. One of the topics discussed in this holy book is the topic of the Divine Traditions. Marriage is one of the traditions discussed in the Quran, and it is so important that God considers it His sign on the earth. This point has been made in the 21st verse of the surah Roum (روم), and since marriage is a way through which one can reach happiness, a precise and detailed examination of it seems necessary.

In the field of interpretation of the Quran, a lot of works, including books of commentary, papers, and dissertations, have been carried out. However, the focus of this research is on a methodical and comparative examination of the said verse, with regards to the ideas and views of the Shia and Sunni commentators. There has never been a work as inclusive as this one. The present paper uses a narrative-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: friendship
  • Mercy
  • 21st Verse of Surah Roum