نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

زنان درطول تاریخ به دلیل نادیده انگاشته شدن موجودیت وهویت مستقل آنان ازسوی نظام های اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف انسانی،همواره درمعرض آسیب شخصیتی که به مراتب مهم تراز آزارهای جسمی است،قرارداشته اند. تلاش های صورت گرفته بشری،تحول چندانی دروضعیت این بخش مهم ازجامعه انسانی ایجاد نکرده است.
درجریان حرکت های توحیدی که توجه مضاعف به احیای شخصیت وتامین استقلال وجودی افرادبا هدف برون رفت ازوضعیت رقت بارومنحط این جهانی وخدا گونه شدن درسرلوحه اقدامات رهبران قراردارد،تامین احساس امنیت وجودی فارغ ازملاحظات جنسیتی- درمرد وزن – یکسان دنبال می شودتا زمینه تجلی حضور که ویژگی برجسته نوع انسان درفعالیت های اجتماعی روزمره است با قاطعیت فراهم آید.
دراین بین،اقدام پیامبراعظم درمقابله باقرادادهای اجتماعی زن ستیز مرسوم درزمان ظهور خویش که نه تنها برای جنس زن حقوقی قایل نبود بلکه اصولا اورا ازدایره انسانیت بیرون می دانست،گامی بس مهم درراستای هویت یابی زن- این بخش مهم ازپیکره انسانیت- بشمار می آید.چه آنکه به مجرد تلاش زنان برای تخطی ازاین قراردادها،نوعی جریان سیل آسای اضطراب وتشویش به سوی آنان روان می شد که درعمل انگیزه حضور درعرصه عمومی وحتی طرح به عنوان عنصری تاثیرگذار درعرصه خانواده را ازایشان سلب می نمود.بدینسان ،تکریم زن درعالی ترین اشکال خود همچون بوسه زدن بردستان دخترویا گرامی داشتن همسرویاپذیرفتن استقلال اقتصادی زن و... ازسوی مردی درمنتهای مردانگی چون رسول گرامی اسلام،مسیری راگشودکه درهمیشه تاریخ نه تنها زنانگی عیب ونقصی بشمارنمی آیدبلکه مایه فخرومباهات زنان وعامل قوت قلب واعتماد به نفس وجودی آنان درپیمایش عرصه های مختلف اجتماعی نیزخواهدبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foundations of woman's identity in School teachings of the Holey Prophet

چکیده [English]

Women throughout history because they ignore the existence of an independent identity by social systems that govern human communities, are at risk of personality disorder that is far more significant than the physical abuse, Provisional And.hrchnd efforts to promote the dignity of women, but they have finally signifying the place because it was Kmtrahyay female characters Drmrkzayn activities, development of human society has not happened much status of this important sector continued position of inferiority of women.
During the movement of monotheism that attracted more attention to the restoration of independence Afradba purpose of supplying character out of this world and God Barvmnht Azvzyt dilution Drsrlvhh of the Contract of leadership, providing sense of existential security without gender considerations weigh guy - the same followed to obtain reasonable grounds manifestation of the presence of the features prominent human everyday social activities with certainty be provided.
In the meantime, the Prophet counter the misogynist social contracts customary rights granted during his rise not only to women but humanity is basically out Azdayrh knew him, a very important step towards identification females considered Ansanyt- this important sector of the body comes

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Identity
  • Family
  • Economic Independence
  • Feminism