نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از باورهای مهم در میان مسلمانان خصوصاً شیعیان زیارت و تبرک به قبور،خاصه قبور انبیاء و اولیاء هست. این اعتقاد موجب شکل‌گیری مسافرت‌های فردی و ‌جمعی به‌صورت پیاده و سواره جهت دعا و طلب حوائج نزد این مقابر شده است. سلفیان تکفیری با بدعت دانستن زیارت قبور و سفر برای ان به تخریب مقابر انبیاء و اولیاء و تکفیر زائران و کشتار آن‌ها می‌پردازند. مقاله پیش روی باهدف بررسی اصالت فتوای و استدلال‌های برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین چهره این فرقه ‌یعنی ابن‌تیمیه در سه قسمت دیدگاه ابن‌تیمیه، ادله ابن‌تیمیه و ارزیابی آن‌ها، شکل‌گرفته است. در این مقاله با روشی اسنادی تحلیلی به جمع‌آوری ادله و مستندات ابن‌تیمیه پرداخته می‌شود. سپس با ارزیابی و تحلیل این ادله و آشکار نمودن تناقض آن‌ها با ادله قرانی و روایی بی‌پایگی و بی‌اساسی عقیده ابن‌تیمیه و سلفیان ثابت می‌گردد. مقاله در پایان به این نتیجه می‌رسد که ادله فراوانی از قران، سنت و اجماع مسلمین بر مشروعیت زیارت قبور و سفر برای ان وجود دارد.و دیدگاه ابن‌تیمیه و پیروان او مستند شرعی ندارد و مخالف کتاب و سنت و سیره هست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

تحلیل و نقد استدلال‌های سلفیان درباره زیارت قبور با تاکید بر اندیشه های ابن‌تیمیه

چکیده [English]

یکی از باورهای مهم در میان مسلمانان خصوصاً شیعیان زیارت و تبرک به قبور،خاصه قبور انبیاء و اولیاء هست. این اعتقاد موجب شکل‌گیری مسافرت‌های فردی و ‌جمعی به‌صورت پیاده و سواره جهت دعا و طلب حوائج نزد این مقابر شده است. سلفیان تکفیری با بدعت دانستن زیارت قبور و سفر برای ان به تخریب مقابر انبیاء و اولیاء و تکفیر زائران و کشتار آن‌ها می‌پردازند. مقاله پیش روی باهدف بررسی اصالت فتوای و استدلال‌های برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین چهره این فرقه ‌یعنی ابن‌تیمیه در سه قسمت دیدگاه ابن‌تیمیه، ادله ابن‌تیمیه و ارزیابی آن‌ها، شکل‌گرفته است. در این مقاله با روشی اسنادی تحلیلی به جمع‌آوری ادله و مستندات ابن‌تیمیه پرداخته می‌شود. سپس با ارزیابی و تحلیل این ادله و آشکار نمودن تناقض آن‌ها با ادله قرانی و روایی بی‌پایگی و بی‌اساسی عقیده ابن‌تیمیه و سلفیان ثابت می‌گردد. مقاله در پایان به این نتیجه می‌رسد که ادله فراوانی از قران، سنت و اجماع مسلمین بر مشروعیت زیارت قبور و سفر برای ان وجود دارد.و دیدگاه ابن‌تیمیه و پیروان او مستند شرعی ندارد و مخالف کتاب و سنت و سیره هست

کلیدواژه‌ها [English]

  • ابن‌تیمیه"
  • "زیارت قبور"
  • "شد رحال"
  • "سلفیان"
  • "تکفیر