آسیب شناسی تضمین در ترجمه های فارسی قرآن

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

دانشکده علوم و معارف قران قم

چکیده

قرآن کریم معجزة جاودان ادب و بلاغت است. توجه به نکات صرفی و نحوی و بلاغی، در فهم دقیق آیات و پی بردن به لطایف کلام الهی، تأثیر بسزایی دارد. بی تردید وجود این نکات، ترجمة آیات قرآن را با دشواری‌هایی روبرو کرده است. به تناسب میزان کم‌توجهی به این نکات، ترجمه‌های موجود، کم و بیش دچار آسیب‌هایی هستند.از جملة این آسیب‌ها، بی توجهی به مقولة تضمین در ضمن ترجمه است. تضمین در واقع نوعی از ایجاز است که کلمه، ضمن حفظ معنای خود، به شیوة استعمالِ کلمه دیگر از نظر تعدّی و لزوم به کار رفته، معنای آن فعل را نیز به معنای خود اضافه می‌کند. به این ترتیب به شکلی موجز بر هر دو معنا دلالت می-کند. شاید بتوان گفت تضمین از نوع حقیقت است نه مجاز، چراکه در این اسلوب، واژه‌ای حقیقتاً حذف شده و معنای محذوف و مذکور هر دو مدّ نظر گوینده می‌باشد.
در موارد متعددی از آیات قرآن اسلوب تضمین به کار رفته که در صورت عدم توجه به آن هنگام ترجمه، می‌توان گفت ترجمه دقیقی از آیه ارائه نشده است. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل در پی پاسخ به این سؤال است که ترجمه های فارسی قرآن در چنین آیاتی از چه میزان دقتی برخوردارند. بررسی‌های انجام شده نشان داد، بیشتر این ترجمه ها جز در موارد اندک، به معنای تضمین شده در کلمه به کار رفته در آیات مورد بحث، بی توجه بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology guarantee in Persian translations of the Quran

چکیده [English]

The Holy Quran is the miracle of eternal literature and rhetoric. According to morphological and syntactic and rhetorical points, a proper understanding facetiae verses and understand the Word of God, it is important. There is no doubt that, with the translation of the Quran has faced problems. In proportion to the amount of attention to these points, the translation-available, are more or less traumatized.
Among these injuries inattention to the issue of guarantees in the translation. Brevity is guaranteed a form of the word, while retaining their meaning, the way the use of violence and the need to used another word, the meaning of the verb also adds to its meaning. In this way, concise refers to both meanings. Perhaps not authorized guarantee of truth, because in this mode, simply remove the word and meaning is blacked out and the both desired speaker.
in many cases, the verses of the qur ' an are used in order to ensure that when not paying attention to that, it can be said that an accurate translation of the verse is not provided. this thesis deals with the method of description and analysis in order to answer the question of what precision the Persian translation of the qur ' an in these revelations is . the results showed that most of these translations are largely ignored in the word used in the verses discussed in the disputed verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology translations of Persian
  • Quran eloquence
  • secure way
  • the truth and sentencing