دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 9-130 
3. ویژگی ها و ماهیت قصص قرآنی

صفحه 64-77

صمد عبداللهی عابد؛ محمد بستان افروز