مشاغل حکومتی در مدینة‌النبی بر پایۀ گزارش‌های رجالی

سیده رقیه سیدی جربندی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ محمدعلی خالدیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 127-159

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.61246.1708

چکیده
  در منابعِ رجالی، تاریخی و حدیثی داده‌هایی دربارۀ مشاغل مختلف صحابه همچون یکی از شیوه‌های تولید ثروت در عصر نزول قرآن نیز جای گرفته است. بازشناسی و تحلیل این داده‌ها می‌تواند ما را با ابعادی از نظام اقتصادی جامعۀ عرب صدر اسلام آشنا کند و به شناخت بستر نزول آیات قرآن و روایات نبوی هم فایده رساند. مطالعات متعددی را از دیرباز تا دوران ...  بیشتر