نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه علمی

یاسر

تک فلاح

 

dr.takfallah@gmail.com

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سعید

قاسمی پرشکوه

saeedghpo@gmail.com

دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران

محمد

صدقی

sedghi@atu.ac.ir

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محسن

نورائی

m.noor.3@gmail.com

دانشیار، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

محمدحسین

بیات

dr_bayat63@yahoo.com

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهره

قربانی مادوانی

zghorbani@atu.ac.ir

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

رقیه

صادقی نیری

rsadeghiniri@yahoo.com

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران

وحید

خاشعی ورنامخواستی

khashei@atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حسام

امامی دانالو

hed1989@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمد

عترت دوست

dr.etratdost@gmail.com

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

فتحیه

فتاحی زاده

f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

استاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

علی رضا

فخّاری

fakhary_a@yahoo.com

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهرا

بشارتی

mrs.besharati@yahoo.com

دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران

مریم

سعیدیان جزی

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان، ایران

فرشته

دارابی

fereshteh_darabi81@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اشکان

نعیمی

ashkan.naeimi@gmail.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمیدرضا

بصیری

basiri_hr@yahoo.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سیده فاطمه

حسینی میرصفی

mirsafy@yahoo.com

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران

عباس

اشرفی

ashrafi@atu.ac.ir

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدهادی

یداله پور

baghekhial@gmail.com

دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

کاوس

روحی برندق

k.roohi@modares.ac.ir

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

صفر

نصیریان

s.nasirian@ut.ac.ir

پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران

اسماعیل

اثباتی

ssbati1350@gmail.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

عنایت

شریفی

enayat.sharifi@yahoo.com

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

شریفی

dralisharifi15@gmail.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مونا

امانی پور

mana_996@yahoo.com

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

روح الله

محمدعلی نژاد عمران

r_alinejad_omran@yahoo.com

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالفضل

خوشمنش

khoshmanesh@ut.ac.ir

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مریم

پرویزی

maryam_parvizi@atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اسماعیل

تاج بخش

e.taj37@yahoo.com

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

امن اله

طایران

tayeran_pnub@yahoo.com

دانشگاه پیام نور استان تهران

رقیه

کاردل ایلواری

lateletka@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

نسرین

موسیوند

moosavandn@yahoo.com

دانشگاه خوارزمی

علی

کربلایی پازوکی

karbalaeipazooki@atu.ac.ir

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

login