آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 882
تعداد پذیرش 158
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 429
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 166

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 1432887
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 252930
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 83 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 315 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 597 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 369 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 448 روز
درصد پذیرش 18 %