تواتر قرآن و چالش های فرارو

نانسی ساکی؛ محمد کاظم شاکر

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1478

چکیده
  چکیده برای بررسی متن قرآن و اثبات اینکه همین متن از زمان رسول خدا(ص) به ما رسیده است، ادلّة متنوّعی از سوی علمای مسلمان ارائه شده که برخی از این ادلّه نیاز به بررسی، تعدیل و شفّاف‌سازی دارند، از جملۀ این ادلّه، نظریّۀ تواتر متن قرآن است که به خوبی تبیین نشده است. اقوال علما در این مقوله بسیار متشتّت و گاهی نیز معارض یکدیگر است، در حالی ...  بیشتر

نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1393، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1302

چکیده
  چکیدهمسألة تثبیت نهایی متن قرآن در چند دهة أخیر از سوی برخی قرآن‌پژوهان غربی، موسوم به تجدیدنظرطلبان، مورد نقد و نظر قرار گرفته است. این گروه که در رأس آنها جان ونزبرو، نویسندة کتاب چالش‌برانگیز «مطالعات قرآنی»، و شاگردانش هستند، تمامی اِسناد و منابع مسلمانان در تعیین تاریخ دقیق تثبیت متن قرآن را با دیده‌ای تردیدآمیز مورد ...  بیشتر