راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی

صمد عبدالهی عابد؛ مهری قبادی

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1393، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1331

چکیده
  چکیدهدر دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع پیشرفت کرده، روابط اقتصادی به شدّت پیچیده شده است و هر کشوری برای بهبود وضع اقتصادی خود تلاش می‌کند، به طوری‌که هر روز عرصه را برای رقیبان خود تنگ‌تر می‌سازد و اهمیّت این امر وقتی مشخّص می‌شود که تأثیرهای اقتصاد را بر سیاست و فرهنگ مشاهده کنیم. در جامعة جهانی امروز کشوری که اقتصاد آن ضعیف ...  بیشتر