روش‌های شناختی آسیب‌زا در تربیت، با تکیه بر معارف علوی

علی حسین زاده؛ هاجر قاسمی گورتی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.4544

چکیده
  انسان برای دستیابی به تربیتی مناسب در راستای وصول به سعادت و کمال ابدی برای خود و دیگران، به روش‌های تربیتی همگام با زمان، مکان و موقعیّت موجود نیاز دارد. وی می‌تواند با بهره‌برداری از تجربة گذشتگان و منابع دینی و علمی به این روش‌ها دست یابد. در منابع روانشناسی و علوم تربیتی، از این روش‌ها بسیار سخن به میان آمده است، ولی این منابع ...  بیشتر