بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

عباس اشرفی؛ محدثه عباس پور وازیک

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1466

چکیده
  بکاء از جمله احوال انسانی است که ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن، امری فیزیولوژیک است و باطن آن همان عوامل درونی و عاطفی مربوط به روح آدمی است. گریه همانند خنده یکی از نعمت‌های بزرگ الهی به انسان است و در زندگی و رشد افراد عملکردهای متفاوت دارد. مقالة حاضر با هدف شناسایی و بیان جایگاه بکاء ممدوح در قرآن و روایات تدوین شده است. اسلام برای بکاء ...  بیشتر