واقعة غدیر خُم و عوامل تغییر مسیر اصلی آن با تکیه بر آیات و روایات

محمد حسین بیات؛ محمد ابراهیم نوری همدانی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1477

چکیده
  چکیده حرکت و پویایی هر جامعه پیوسته متأثّر از مردمان آن جامعه می‌باشد. جامعة اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسلمانان در طلیعۀ اسلام از دو گروه تشکیل شدند: گروهی برای رشد و کمال، راه مسلمانی را در پیش گرفتند و گروهی دیگر، برای اهداف و اغراضی غیر از آن به اسلام پیوستند. با توجّه به تاریخ صدر اسلام درمی‌‌یابیم که یک دگرگونی عظیم ...  بیشتر