دگردیسی انسان در خوانش صاحب المیزان

محمد تقی شاکر؛ محمد تقی رکنی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 143-157

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1481

چکیده
  مسئلة اصلی پژوهش پیش رو، بیان چیستی و چگونگی دگرگونی انسان در کلام وحی با خوانش و رهیافت خِرَد و ساختار اندیشة صاحب «المیزان» می‌باشد. همچنین این مقاله کوشیده است پرسش‌های پیرامون این مسئله بر اساس مبنای علاّمه طباطبائی(ره) را تبیین نماید و بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته یافته است. فرایند این برآیند ...  بیشتر