بررسی فصل مقوّم انسانیّت در آموزه‌های قرآن کریم

محمد علی دولت

دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1611

چکیده
  چکیده بر اساس آیات و روایات، اوّلاً انسان با دیگر موجودات در سه موضوعِ ادراک، کشف جهان، جاذبه‌هایی که بر او احاطه دارد و کیفیّتِ قرار گرفتن تحت تأثیر جاذبه‌ها تفاوت‌های ماهوی دارد. ثانیاً انسان موجودی است که با حفظ ظاهر انسانی، هم می‌تواند به رفیع‌ترین قلّه‌های وجودی صعود نماید و هم می‌تواند از محدودۀ انسانیّت خارج شود و به پست‌ترین ...  بیشتر