بنیادهای هویت مداری زن در آموزه‌های مکتب نبوی

مجتبی عطارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.11242.1123

چکیده
  زنان درطول تاریخ به دلیل نادیده انگاشته شدن موجودیت وهویت مستقل آنان ازسوی نظام های اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف انسانی،همواره درمعرض آسیب شخصیتی که به مراتب مهم تراز آزارهای جسمی است،قرارداشته اند. تلاش های صورت گرفته بشری،تحول چندانی دروضعیت این بخش مهم ازجامعه انسانی ایجاد نکرده است. درجریان حرکت های توحیدی که توجه مضاعف به احیای ...  بیشتر

بنیادهای هویت‌مداری زن در آموزه‌های مکتب نبوی

مجتبی عطارزاده

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 7-36

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.8816

چکیده
  در طول تاریخ، زنان به دلیل نادیده انگاشته شدن موجودیت و هویت مستقل آنان از سوی نظام‌های اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف انسانی، همواره در معرض آسیب شخصیتی قرارداشته‌اند که به مراتب مهم‌تراز آزارهای جسمی است. هرچند تلاش‌هایی با هدف ارتقای منزلت و جایگاه زن انجام گرفته، اما به دلیل اینکه کمتر احیای شخصیت زن در مرکز این فعالیت‌ها قرار ...  بیشتر