تدبّر در فهم قرآن

روح الله محمد علی نژاد عمران

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 149-173

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.4547

چکیده
  چکیده مراد از مکتب تدبّر، سامانه‌ای فکری برخوردار از مبانی، اصول و روش است که با دریافت چینش حکیمانة آیات و کشف غرض واحد سوره، در برابر آنچه قرآن را مجموعه‌ای از عبارات پراکنده و ناهماهنگ می‌نمایاند، آن را مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم دانسته، بر رفع موانع برقراری ارتباط با آیات اهتمام دارد. رویکرد و محتوای مهمّ مکتب تدبّر، ضرورت تحقیق ...  بیشتر