نویسنده = محمد علی نژاد عمران، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. تدبّر در فهم قرآن

دوره 6، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 149-173

10.22054/ajsm.2015.4547

روح الله محمد علی نژاد عمران