نویسنده = شاه مرادی، سیده فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت معناشناختی واژگان «اصطفی» و «اختار» در قرآن

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 69-94

10.22054/ajsm.2016.5419

سیده فاطمه شاه مرادی؛ کبری راستگو