تحوّل معنایی واژه‌ی «حکمت» در حوزه‌های مختلف اسلامی

فهیمه شریعتی؛ سهیلا پیروزفر

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5493

چکیده
  واژگان به کار رفته در قرآن کریم اغلب همان واژگان متعارف در میان عرب جاهلی بوده و در قبایل و محافل شعری خاص استعمال می‌شده است. کلمه‌ی «حکمت» مانند بسیاری دیگر از واژگان پس از ورود به قرآن تحت تأثیر نظامجهان‌شناختی آن واقع شده است و در میدان‌های معنایی جدید به کار گرفته شده و همراهی آنها با کلمات خاص، تلازم‌ها و تنافرهای موجود ...  بیشتر