قربانی در قرآن و اوستا

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5518

چکیده
  فلسفةآفرینش انسان، عبادت خداوند است و از کهن‌ترین عبادات مشترکهمةادیان، قربانی است. در قرآن کریم قربانی از زمان حضرت آدم شروع شده است و به صورت یکی از واجبات دینی و جزء مناسک حج به‌شمار می‌رود. چگونگی حیوان مورد نظر و شرایط ذبح شرعی در قرآن بیان شده است. در ایران باستان نیز قربانی از قبل و در زمان زردشت وجود داشت و بعد از آن ممنوع شد ...  بیشتر