قرآن پژوهی
کارکرد طرحواره‌های تصویری در مفاهیم تربیت اخلاقی قرآن

سیده فاطمه سلیمی؛ زهرا علی نتاج

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 57-85

https://doi.org/10.22054/ajsm.2018.17889.1235

چکیده
  از جمله سازوکارهای شناختی در حوزة معناشناسی ‌شناختی، «طرحوارة تصویری» است که ساختی مفهومی و زیربنایی استعاری دارد. این شکل از مفهوم‌سازی از معانی نوین کدگشایی می‌نماید و بر مراد اصلی متن می‌افزاید. در فرهنگ‌ قرآنی، مفهوم‌سازی مفاهیم ارزشی و ضد ارزشی تربیت اخلاقی، در قالب طرحواره‌های حجمی، حرکتی و قدرتی نمود یافته‌است. ...  بیشتر