نویسنده = موسوی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی سوره حُجُرات

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 55-81

10.22054/ajsm.2019.18895.1254

عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی