مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.284

چکیده
  اهمیّت بحث باطن قرآن از آن جهت است که اوّلاً بخشی از معانی و معارف قرآن مربوط به باطن آیات است و ثانیاً جاودانگی قرآن ارتباط وثیقی با باطن قرآن دارد. موضوع باطن قرآن، از زوایای مختلفی قابل بررسی است، امّا اوّلین گام در این حیطه، شناخت چیستی باطن قرآن است که این امر، نه تنها در شناخت گستره و مراتب بطون قرآن مؤثّر است، بلکه در آگاه شدن ...  بیشتر