سریان علم در موجودات از منظر قرآن مجید و تجلّی آن در اندیشة ملاّصدرا

محمد حسین بیات؛ حامده راستایی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.4542

چکیده
  آنچه انسان‌ها با حواسّ خود درمی‌یابند، این است که جمادات فاقد شعورند، امّا خداوند در قرآن همة موجودات عالم را از انسان و حیوان گرفته تا گیاه و جماد، دارای شعور و آگاهی معرّفی می‌فرماید و اموری مانند تسبیح، سجده، خشوع و ..... را به آنها نسبت می‌دهد. اعتقاد به سریان کمالات وجودی از قبیل علم، حیات و اراده در جمیع موجودات از اصول مسلّم ...  بیشتر