بازپژوهی در معناشناسی «تفسیر»

منصور پهلون؛ قاسم درزی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1392، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5511

چکیده
  دانشمندان علوم قرآنی و مفسّران تعاریف گوناگونی از تفسیر ارائه کرده‌اند. برخی به تبیین و شرح الفاظ و ترکیبات تأکید کرده‌اند و برخی دیگر از کشف مراد الله سخن گفته‌اند. غیر از کاستی‌هایی که در این تعاریف هست، لازم است در موضوع ابزارهایی که ما را به این اهداف می‌رساند، بحث شود. در این تحقیق نشان داده شده است که دانستن ادبیّات عرب و شعر ...  بیشتر