قرآن، جهانی‌سازی و جهانی‌شدن

محمدرضا آرام

دوره 2، شماره 5 ، دی 1390، ، صفحه 67-114

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5478

چکیده
  این روزها، دغدغه و اضطراب جهانی‌شدن، مشغله‌ی ذهنی بسیاری از متفکّران عرصه‌ی سیاست، اقتصاد و غیره را تشکیل می‌دهد و همه به‌نوعی از دید خود به این مقوله پرداخته و آن را رد یا قبول می‌کنند و آنچه در این مقوله به‌فراموشی سپرده شده یا حدّاقل کمتر توجّه شده است، توجّه به نقش قرآن کریم و جایگاه آن در این معرکه است. این پژوهش می‌کوشد تا ...  بیشتر