واکاوی انگاره‌‌های نزول دفعی و تدریجی سوره مبارکه انعام

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید فضل الله میرزینلی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.65278.1786

چکیده
  یکی از سوره‌‌هایی که در مورد نزول دفعی یا تدریجی آن اختلاف شده، سوره مبارکه انعام است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه نزول دفعی سوره انعام بر پایه دلایل متقن به اثبات رسیده است. اثبات نزول دفعی این سوره از دو راه میسر است؛ تکیه بر سیاق واحد و انسجام درونی سوره و استناد به روایات دال بر نزول دفعی سوره. دیدگاه نزول دفعی سوره ...  بیشتر