نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1393، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1302

چکیده
  چکیدهمسألة تثبیت نهایی متن قرآن در چند دهة أخیر از سوی برخی قرآن‌پژوهان غربی، موسوم به تجدیدنظرطلبان، مورد نقد و نظر قرار گرفته است. این گروه که در رأس آنها جان ونزبرو، نویسندة کتاب چالش‌برانگیز «مطالعات قرآنی»، و شاگردانش هستند، تمامی اِسناد و منابع مسلمانان در تعیین تاریخ دقیق تثبیت متن قرآن را با دیده‌ای تردیدآمیز مورد ...  بیشتر